Selasa September 25 , 2018

Dibenarkan Oleh Iman - Pelajaran Surat Roma (73)

(Rom 9:5)  Mereka adalah keturunan bapa-bapa leluhur, yang menurunkan Mesias dalam keadaan-Nya sebagai manusia, yang ada di atas segala sesuatu. Ia adalah Allah yang harus dipuji sampai selama-lamanya. Amin!


- Kalau ada kelebihan yang paling istimewa dari orang Yahudi ialah mereka adalah bangsa yang dipilih Allah dari semua bangsa di dunia untuk melahirkan Mesias dalam keadaanNya sebagai manusia. Yesus dalam kemanusiaanNya adalah seorang Yahudi. Allah yang Maha Kuasa pencipta alam semesta telah menjadi manusia dalam rupa orang Yahudi, ini adalah kenyataan yang tidak dapat disangkal!

(Rom 9:6)  Akan tetapi firman Allah tidak mungkin gagal. Sebab tidak semua orang yang berasal dari Israel adalah orang Israel.
- Setelah mendaftarkan keistimewaan orang Yahudi, Paulus kembali kepada pokok pembahasan tentang “pilihan Allah”.
- “…firman Allah tidak mungkin gagal” – Camkan ini, manusia, dunia, iblis berusaha untuk menggagalkan rencana Allah, tetapi maksud Allah tidak ada yang dapat menghalangi, firmanNya pasti akan terlaksana! Rencana yang mana yang dimaksud disini? Yakni tentang “pilihan Allah”.
- “Sebab tidak semua orang yang berasal dari Israel adalah orang Israel” – Apa maksudnya ini ? Bangsa Israel memang dipilih Allah untuk menurunkan Mesias, tetapi dalam kenyataannya tidak “semua” orang Israel adalah “pilihan Allah”. Allah berdaulat penuh dalam menentukan pilihanNya. Allah memilih bangsa Israel di antara bangsa-bangsa di dunia,  dan dari antara bangsa Israel itupun Allah juga masih memilih.

(Rom 9:7)  Dan juga tidak semua yang terhitung keturunan Abraham adalah anak Abraham, tetapi: "Yang berasal dari Ishak yang akan disebut keturunanmu."
- Pilihan Allah ini dimulai dari asal usul bangsa Israel yakni bapa Abraham. Ya, memang bapa Abraham dipilih Allah untuk menurunkan bangsa Israel, namun tidak semua keturunan bapa Abraham “otomatis” dipilih oleh Allah. Kita tahu sebelum Ishak lahir, Abraham telah memperanakkan Ismael dari Hagar. Sesudah Ishak, Abraham juga punya beberapa anak lagi dari Ketura. Namun yang dipilih oleh Allah ialah yang lahir dari Sara yaitu Ishak !
(Rom 9:8-9)  Artinya: bukan anak-anak menurut daging adalah anak-anak Allah, tetapi anak-anak perjanjian yang disebut keturunan yang benar. Sebab firman ini mengandung janji: "Pada waktu seperti inilah Aku akan datang dan Sara akan mempunyai seorang anak laki-laki."
- Mengapa demikian? Karena yang lain itu lahir oleh kehendak manusia (kehendak daging), sedangkan Ishak lahir oleh kehendak Allah dan karena janji Allah kepada Abraham dan Sara sebab itu Ishak disebut sebagai “Anak Perjanjian”. Hal ini merupakan gambaran dari apa yang Allah lakukan di jaman Perjanjian Baru ini. Kini yang dipilih Allah bukan lagi Israel jasmani yang tinggal di tanah Palestina sono, tetapi kitalah orang-orang yang menerima Yesus sebagai Tuhan. Kitalah Israel-Israel rohani, anak-anak perjanjian yang akan mewarisi Kerajaan Sorga. Mengapa Allah memilih saudara dan saya? Bukan karena kita ini baik ataupun saleh, bukan, tetapi semata-mata karena kedaulatanNya yang didasarkan atas kemurahanNya. Sebab itu syukuri kebaikan Tuhan ini !!! (SK)

 

"Mengampuni, Mendoakan, Memberkati"

Pdt. Yusak Tjong

GPdI Lembah Dieng


Jalan Lembah Dieng H1

Malang, Jawa Timur

Indonesia

phone : 0341-551692

fax : 0341-559435